Mötesbokning ett alternativ för nykundsanskaffning

Mötesbokning ett alternativ för nykundsanskaffning

Jag har jobbat med försäljning större delen av mitt liv och är i dagsläget kontorschef och ansvarig för försäljning och kundanskaffning på JKRS kundrelationer AB.

Min resa på JKRS startade 2017. Resan har varit både spännande och utvecklande även genom tuffa tider som vid pandemi och lågkonjunktur.

Jag vill dela med mig av mina tankar och funderingar gällande mötesbokning och nykundsanskaffning. Vid lågkonjunktur med exempelvis höjda räntor, elpriser och svåra tider kan verksamheten tappa en del kunder trots att man gör ett bra jobb och har nöjda kunder. Därför kan en extern erfaren partner eller konsult inom mötesbokning vara ett bra alternativ för bokning av kvalitativa möten så företagaren kan hålla fokus på själva försäljningen och kärnverksamheten.

Mötesbokning är ett tidskrävande arbete och jag har haft samtal med många företagare och beslutsfattare om detta och min uppfattning är att det kan vara svårt för näringsidkaren att hinna med det själv samt att det krävs en speciell person för att klara av det arbetet. En duktig mötesbokare behöver vara envis, uthållig, lyhörd och relationsskapande. Sätta upp mål för sig själv, motivera och visualisera ett bra genomförande av yrkesrollen liknande en idrottsman. Oavsett status på verksamheten är nykundsanskaffning en central del av ett företags framtid, likväl som att bibehålla relationen med befintliga kunder.

Hur går man till väga för att få in nya kunder och därmed öka sin omsättning?

De flesta företag och verksamheter får in sina nya kunder genom referenser från sina egna nöjda kunder och genom digital marknadsföring, sociala medier, mässor och annonsering med mera.

Ovanstående åtgärder är effektiva och bra, om man sköter det på rätt sätt, men uteslut inte mötesbokning som ett alternativ eller ett komplement till befintliga åtgärder för att komma i kontakt med din målgrupp. Genom extern mötesbokning kan du få direktkontakt med rätt beslutsfattare utan att du själv eller någon annan person i företaget behöver lägga ned tid och resurser för att söka upp och boka in potentiella nya kunder.

Det råder inga tvekan om att Mötesbokning lönar sig och är ett bra alternativ för att få in nya kunder.

Kontakta gärna mig om du har frågor om extern mötesbokning.

Att tänka på vid köp av extern mötesbokning

Att tänka på vid köp av extern mötesbokning

I min roll som VD på JKRS och säljare av tjänster inom mötesbokning får jag ofta frågor om vad man ska tänka på om man vill köpa in tjänsten extern mötesbokning. Med bakgrund av det har jag skrivit en guide över saker som du bör fundera över samt frågor att ställa till leverantörer under upphandlingsprocessen. Jag har också skrivit en sammanfattning över för- och nackdelar med olika faktureringsmodeller. Förhoppningsvis kommer guiden att vara till hjälp vid ert val av samarbetspartner.

Vad är målet med att köpa in tjänsten?

Är målet att ert företag ska växa? Vill ni sänka företagets risk genom att arbeta mot fler kunder? Eller vill ni öka företagets marknadsnärvaro inom en viss kundgrupp?

Genom att förankra en tydlig målbild blir det lättare att specificera vilka förväntningar ni har på samarbetet. Det blir också lättare att följa upp resultatet.


OLIKA ERSÄTTNINGSMODELLER

Det finns i regel tre olika typer av ersättningsmodeller som företag som bokar kundmöten använder sig av. Ibland består ersättningen av en kombination av dessa:

 • Fast pris per genomfört möte – Leverantören bokar kundmöten och tar betalt för de möten som genomförs.
 • Fast pris per bokat möte – Leverantören bokar kundmöten och tar betalt för bokade möten, oavsett om mötena genomförs eller inte.
 • Fast pris per arbetstimme – Leverantören tar ett fast pris per genomförd arbetstimme.

FÖR- OCH NACKDELAR MED OLIKA ERSÄTTNINGSMODELLER

Det finns inget enkelt svar på vilken ersättningsmodell som fungerar ”bäst”. Istället handlar det om vad du som köpare önskar få ut av tjänsten. För att hjälpa dig på traven sammanfattar jag för- och nackdelar som finns med de olika ersättningsmodellerna nedan.

Fast pris per genomfört möte

Fördelar

 • Liten ekonomisk risk.

Då du som köpare enbart betalar för de möten som genomförs tar du ingen risk i det fall leverantören inte bokar några möten.

 • Lätt att mäta intäkter.

Då du som köpare på förhand känner till kostnaden per genomfört möte är det också enkelt att beräkna projektets finansiella hållbarhet. Du kan prognosera förväntad intäkt per genomfört möte och kan därifrån göra en beräkning av om projektet är lönsamt eller ej.

Nackdelar

 • Risk för att projekt får låg prioritet

Då leverantören enbart tar betalt för genomförda möten finns det ofta inget skriftligt krav på hur mycket tid leverantören ska ägna åt projektet (det är också svårt för beställaren att kontrollera). Om projektet efter uppstart visar sig vara ”svårt” sett till den ersättning som erhålls (läs: leverantören bokar för få möten, vilket ger en låg intäkt), kommer leverantören troligtvis inte att prioritera projektet. I förlängningen bokas inte den volym av möten som uppdragsgivaren förväntar sig.

 • Risk för låg kvalificering av inbokade möten

Då leverantörens finansiella incitament är att boka en så hög volym av möten på kortast möjliga tid riskerar en god kvalificering av inbokade möten att hamna i andra hand. Det kan leda till att möten upplevs som ”intjatade” eller bokas med okvalificerade företag.

 • Lägre flexibilitet

Då det ligger i leverantörens intresse att leverera genomförda möten på kortast möjliga tid, behöver du som beställare ofta betala extra för tillkommande arbetsuppgifter, så som att ställa kvalificeringsfrågor, bokföra uppgifter i andra system, ansluta beslutsfattare till nyhetsbrev med mera.

Samma sak gäller om du som beställare under pågående projekt vill börja  bearbeta nya målgrupper eller ändra befintligt arbetsupplägg. Det finns en risk att den nya målgruppen upplevs som svårare att bearbeta och då kommer förmodligen leverantören vilja ta en ny prisdiskussion.

Vem passar detta för: Att betala för genomförda möten kan vara en god idé för den som vill ta en låg finansiell risk vid köp av bokade möten, alternativt för större organisationer som vill förse en säljavdelning med en stor volym av bokade möten, där en hög kvantitet är viktigare än en hög kvalitet.

Min upplevelse är att faktureringsmodellen fungerar bäst om uppdragsgivaren erbjuder en tjänst/produkt som är lätt att förstå, går snabbt att utbilda inom, samt har en låg kvalificeringsgrad. Detta då företag som arbetar enligt en helt provisionsbaserad faktureringsmodell nästan alltid erbjuder sina anställda helt eller till största del provisionsbaserad lön.

Det är en lönemodell som kan upplevas som otrygg och ofta medför hög personalomsättning samt anställning av medarbetare utan tidigare försäljningserfarenhet.

Det är också vanligt att företag som har en provisionsbaserad ersättningsmodell i sin tur anlitar underleverantörer som utför själva arbetet. Det kan givetvis fungera alldeles utmärkt, men det sker ofta på bekostnad av att det blir svårt att kontrollera kvalitet i arbetets utförande.

Om du säljer en mer komplex tjänst som kräver djupare förståelse inom ett visst område, samt önskar en högre kvalificeringsgrad av bokade möten gör du klokt i att fundera över ovanstående. Om du däremot föredrar en hög kvantitet av bokade möten till ett förutsägbart pris, kan det vara en god idé att anlita en leverantör som tar betalt för genomförda möten.

Fast pris per bokat möte

Att anlita en leverantör som tar betalt för bokade möten har i stora drag samma för- och nackdelar som att anlita en leverantör som tar betalt för genomförda möten. Därför kan du läsa ovanstående för att skapa dig en bild av vem tjänsten passar. Dock tillkommer ett par nackdelar som jag lyfter nedan.

 • Att betala för bokade möten kostar mer än att betala för genomförda möten.

Alla möten som bokas kommer inte att genomföras. Beslutsfattare komma bli sjuka, vabba och göra justeringar i sin kalender.

I genomsnitt genomförs ungefär 25-75% av de möten som bokas. Det stora spannet beror till stor del på hur mycket  leverantören anstränger sig för att möten som bokas ska genomföras.

En leverantör som säkerställer att bokade möten är väl kvalificerade, bokar möten nära i tiden, skickar ut en kalenderbekräftelse i samband med bokning samt bekräftar mötet per telefon dagen innan mötets genomförande kommer troligtvis ha en högre grad av genomförda möten, än ett företag som inte anstränger sig på samma sätt.

Om du funderar på att anlita ett företag som tar betalt för bokade möten gör du klokt i att kontrollera hur företaget arbetar för att en så hög andel som möjligt av de möten som bokas ska genomföras.

Du behöver också räkna med ett bortfall av bokade möten om du vill prognosera en ungefärlig kostnad per genomfört möte. Om ett bokat möte kostar 2500 kronor och du uppskattar att 60% av de möten som bokas kommer att genomföras kommer du att betala drygt 4100 kronor per genomfört möte.

Vem passar detta för: I stora drag samma målgrupp som anlitar företag som tar betalt för genomförda möten (se text ovan). Dock tillkommer en högre risk, då kostnad utgår även för möten som inte genomförs.

Fast pris per genomförd arbetstimme

Fördelar

 • Goda möjligheter för ett långsiktigt hållbart samarbete

Då leverantören har ett fast pris för sin tjänst, får man förmoda att leverantören beräknat att intäkterna är tillräckligt höga för att täcka fasta kostnader, löner samt generera någon typ av vinst. Det skapar möjligheter för ett långsiktigt hållbart samarbete, så länge uppdragsgivaren upplever ett positivt utfall av tjänsten.

 • Högt engagemang – varje kund har betydelse

Då leverantören tar ut en fast ersättning från sina kunder försvinner leverantörens behov av att prioritera de uppdragsgivare som är lättast att boka möten för. Det skapar ett finansiellt incitament för leverantören att behålla samtliga kunder så länge som möjligt.

 • Kvalificerad arbetskraft och ökad kvalitet

Förutsägbara intäkter möjliggör för leverantören att erbjuda fasta och skäliga löner. Det i sin tur möjliggör för leverantören att anställa kvalificerad arbetskraft – något som troligtvis genererar en högre kvalitet i arbetet.

 • Samsyn på arbetets utförande

Då leverantören tar ett fast pris för sin tjänst, försvinner leverantörens incitamentet att enbart boka så många möten som möjligt (om detta inte är vad uppdragsgivaren efterfrågar).

Leverantörens incitament blir istället att säkerställa att uppdragsgivaren är nöjd med resultatet och fortsätter anlita leverantören. Det möjliggör för ett samarbete där leverantören kan följa uppdragsgivarens önskemål om kvalitet och kvalificering av möten utan att bestraffas ekonomiskt.

 • Hög flexibilitet

Då leverantören tar ett fast pris för sin tjänst kan leverantören ofta erbjuda en hög flexibilitet i arbetet. Parterna behöver inte heller ta en ny prisdiskussion om arbetets genomförande förändras, nya arbetsmoment tillkommer eller om nya målgrupper ska bearbetas.

Nackdelar

 • Högre finansiell risk

I de fall leverantören tar ut en fast ersättning för sitt arbete tar uppdragsgivaren en högre finansiell risk, än om uppdragsgivaren tar ut ett prestationsbaserat arvode. Risk finns för att uppdragsgivaren betalar ett högre pris per genomfört möte i det fall projektet inte faller väl ut.

 • Inte för alla

För företag som säljer en vara/tjänst med en förhållandevis låg intäkt per genomförd affär kan ett fast timpris medföra att kostnaden blir för hög per anskaffad kund. Förhållandet mellan kostnad och intäkt är lättare att beräkna om uppdragsgivaren tar betalt per genomfört möte.

 • Tjänst fordrar ett högt förtroende mellan parterna

Att arbeta utifrån fast ersättning / konsultarvode är inget ovanligt inom de flesta branscher. Dock fordrar det en högre grad av förtroende mellan parterna, än att arbeta utifrån en prestationsbaserad ersättningsmodell.

Sammanfattning

Vilken faktureringsmodell som passar bäst för er är givetvis svår att svara på, då mycket handlar om vad du som köpare önskar få ut av tjänsten, samt vilken typ av tjänst ditt företag erbjuder.

Oavsett vilken leverantör ni i slutändan väljer hoppas jag dock att detta blogginlägg hjälper er en liten bit på vägen.

Med vänliga hälsningar
Robin Söderström

Nystartat B2B-företag? Så kommer du igång med försäljningen!

Nystartat B2B-företag? Så kommer du igång med försäljningen!

I min arbetsroll kommer jag ofta i kontakt med driftiga personer som startat eget företag och snabbt behöver hitta nya kunder. Ofta är budgeten begränsad vilket gör att försäljningsansvaret landar på dig som grundare. Så hur ska du gå till väga? Jag har sammanställt en enkel guide som visar hur du snabbt kommer igång med försäljningsarbetet utan någon större budget.

Sammanställ en kundlista

Börja med att sammanställa en lista där du lägger in namn och telefonnummer på företag du skulle vilja ha som kunder. Ta gärna hjälp av Google och andra källor för att bygga på listan. Bestäm en enkel rutin över hur du loggar olika utfall såsom återkomster, ja, nej, kommentarer och så vidare. Försök att samla ihop ungefär 100 företag på listan till en början.

Om du har en lite större budget kan du köpa en adresslista från exempelvis UC, Bisnode, Creditsafe, Marknadsinformation eller någon annan leverantör.

Skriv ett samtalsmanus

Skriv ett manus över hur du ska presentera dig när du ringer till företagen på listan. Det skapar trygghet i att veta vad du ska säga och hjälper dig att inte tappa tråden i samtalen.

Tänk på att syftet med ditt samtal inte är att sälja direkt utan att boka ett kundmöte där du får presentera dina tjänster.

Genomför kundmöte

Försök hitta en bra balans mellan att bygga en personlig relation, presentera dina tjänster och genomföra behovsanalys. Planera för hur du ska genomföra mötet och träna gärna tillsammans med någon. Jag brukar genomföra kundmöten enligt följande struktur:

 • Bygg en relation. Inled mötet med att prata om allmänna saker. ”hur var semestern”, ”vilket fint väder vi har fått” och så vidare. Var positiv, glad, inbjudande och nyfiken.
 • Ge en presentation. Presentera dig själv, företaget du arbetar på, era tjänster och framförallt den nytta ni kan bidra med. Ha inte en alltför lång presentationen. Använd en Powerpoint-presentation som stöd om du vill
 • Ställ frågor och lyssna. Genomför behovsanalys för att få en bild över kundens nuvarande situation. Ställ frågor, lyssna och ta anteckningar. Prata inte för mycket utan fokusera istället på att skapa en förståelse för kundens behov. För att få kunden att öppna sig kan du börja med att fråga vad det var som gjorde att kunden valde att boka ett möte med dig.
 • Bestäm ett nästa steg tillsammans med kunden. Om du säljer en enkel tjänst kanske kunden kan ta ett köpbeslut direkt, men räkna inte med det. Ett lämpligt nästa steg brukar vara att boka ett uppföljningsmöte eller få skicka en offert. Bestäm ett nästa steg direkt under mötet och lämna inte över uppföljningsansvaret till kunden. Du behöver vara drivande under hela säljprocessen.

Skicka offert

Efter ett första, andra eller tredje mötet (beroende på hur komplex tjänst du säljer) kommer kunden förmodligen fråga dig om en offert. Med hjälp av Google kan du hitta enkla offertmallar. Det finns också sidor som säljer offertmallar för en eller ett par hundralappar.

Följ upp offert

När du skickat offerten är det viktigt att du följer upp den. Utgå inte från att en kund som inte svarar på din offert är ointresserad. Jag rekommenderar dig att följa upp offerten över telefon och inte maila. Genom att prata med kunden får du en uppfattning av kundens grad av intresse. Om kunden är tveksam så var inte rädd för att fråga vad det är som gör att kunden tvekar. Ibland behöver argument repeteras för att kund ska känna sig trygg.

Skicka avtal

När kund accepterat offerten så sammanställer du ett samarbetsavtal och skickar iväg det till kunden.

Några tips på vägen

 • Du kommer bli avvisad – många gånger. Ungefär 90% av de företag du kontaktar kommer tacka nej till att boka ett möte med dig och ungefär 90% av de personer du genomför ett möte med kommer tacka nej till att köpa din tjänst. Det betyder att du behöver ringa och prata med ungefär 100 personer för att få en ny kund. Förbered dig på att bli avvisad många gånger och ta det inte personligt. Det är en del av arbetsprocessen.
 • Uppföljning. Vänj dig vid att du kommer behöva vara den drivande parten genom hela säljprocessen. Bokar kunden av ert möte på grund av förhinder? Ring upp och boka en ny tid. Lovar kunden att svara på ditt mail senast onsdag, men återkopplar inte? Ring upp och genomför uppföljning över telefon. Återkommer inte kunden med svar på offert? Ring upp. Undertecknar kunden inte det avtal du skickat ut? Ring upp igen. Du är inte jobbig. Du vill bara komma vidare i säljprocessen.
 • Att kunden inte svarar på dina mail eller telefonsamtal betyder troligtvis inte att denne är ointresserad. Antagligen har personen bara för mycket att göra och glömmer sedan bort att svara. Ta det inte personligt utan fortsätt höra av dig.

Nu har du fått några tips på hur du kan komma igång med försäljningsarbetet. Jag önskar dig ett stort lycka till och hoppas att guiden kan hjälpa dig på vägen till att få många nya kunder!


Bemöta invändningar när du bokar kundmöten

Bemöta invändningar när du bokar kundmöten

Efter att du presenterat ditt erbjudande för den beslutsfattare du vill boka ett möte med så kommer personen antingen att tacka ja eller nej till att träffa dig. Tackar personen nej behöver du ta reda på varför och bemöta invändningen.

Olika typer av invändningar du kan få

 • Jag har inte tid för ett möte
 • Jag har inget behov
 • Jag använder mig av en konkurrents tjänst

För att bemöta invändningar kan du använda följande punktlista för att komma vidare i samtalet.

 1. Bekräfta beslutsfattarens situation (”jag förstår att…”)
 2. Normalisera beslutsfattarens situation (”många som jag talar med befinner sig i samma situation…”)
 3. Lösning anpassad till beslutsfattarens situation (”vi har löst det så här…”)
 4. Avslut (”om det här låter intressant så kanske vi kan…”)

Är kunden inte intresserad av ditt erbjudande, släpp kunden och gå vidare.

Fem steg till lyckade digitala kundmöten

Fem steg till lyckade digitala kundmöten

Efter drygt ett år med Covid-19 har många vant sig vid att hålla digitala möten. Vid interna möten tycker jag att det är det okej att använda datorns kamera och mikrofon, så länge budskapet går fram.

När det däremot handlar om att genomföra digitala kundmöten och säljpresentationer gäller andra regler. Du har helt enkelt inte råd att låta exempelvis en dålig mikrofon vara skillnaden mellan en ny kund och ett ”nej tack”.

För de som vill få ut mer av sina digitala kundmöten och säljpresentationer har jag sammanställt en guide över saker som är bra att tänka på.

Guiden är skriven utifrån ett antal kriterier

 • Jag utgår från den svenska marknaden, när det kommer till val av plattform för digitala möten.
 • De tips jag ger i guiden ska fungera både på arbetsplatsen och hemmakontoret.
 • Hårdvara ska vara enkel att installera och ha ett rimligt pris. Därmed diskvalificerar sig kostsam konferensutrustning, samt installation som kräver fast montering.

Slutligen innehåller guiden inget sponsrat innehåll. Råd ges utifrån egna erfarenheter och jag rekommenderar enbart produkter och tjänster jag själv är nöjd med.

Mötesplattform

Det finns flera leverantörer av plattformar för digitala möten. Till de vanligaste hör Zoom, Microsoft Teams, Skype och Google Meet.

Jag skulle personligen vilja slå ett slag för Microsoft Teams. Microsoft Teams är välintegrerat i Microsofts övriga produktfamilj och då de flesta företag redan använder deras mail- och kalenderklient upplevs det av många som ett naturligt, tryggt och säkert alternativ.

Om din motpart inte är bekant med Microsoft Teams går det också att bjuda in till digitala möten via en länk och slutligen finns det en mobilapplikation som gör att möten kan genomföras via smartphone eller annan enhet.

Av de andra plattformar som finns tillgängliga så är Zoom ett utmärkt alternativ. Dock är min bild att det inte är lika vanligt förekommande i Sverige. Google Meet och Skype är andra alternativ, men kan (möjligtvis) uppfattas som mer konsumentanpassade.

Tips: Microsoft Teams.

Mikrofon och högtalare

De flesta kan skriva under på att det är frustrerande att genomföra ett digitalt möte eller ett telefonmöte om motparten har en dålig mikrofon.

På samma sätt blir det svårt för dig att genomföra en bra säljpresentation om motparten inte klart och tydligt hör vad du säger.

Enligt mig är en bra mikrofon den viktigaste komponenten för en lyckad digital säljpresentation.

Om du arbetar i ett öppet kontorslandskap eller har högljudda familjemedlemmar i närheten är en lösning att använda ett bra headset.

Ett annat alternativ som jag vill rekommendera är att köpa en ljudpuck. Jag själv använder en Jabra Speak 710 och är mycket nöjd med den. Ljudpucken är portabel och innehåller mikrofon och högtalare i ett. Den ansluts enkelt via datorns USB-port och har dessutom bluetooth-anslutning, vilket innebär att jag också kan genomföra telefonmöten med den.

Dessutom är det möjligt att genomföra gruppmöten och videokonferenser eftersom ljudpucken fångar upp ljud från flera deltagare avsevärt bättre än vad datorns högtalare gör, samtidigt som alla tydligt hör vad motparten säger.

Tips: Investera i en bra ljudpuck för möten med en eller flera deltagare. För möten i öppna kontorslandskap är ett bra headset också en lösning.

Kamera och stativ

Efter att du investerat i en mikrofon, bör nästa prioritering vara en bra kamera. Om du har en modern laptop med en bra kamera går det att använda den. Tänk dock på kamerans placering.

Om du vill använda datorns inbyggda kamera är ett tips är att placera din laptop på något, till exempel en låda så att kameran hamnar i ögonhöjd. På så sätt slipper du filmas ur den mindre smickrande vinkeln snett nedifrån.

En annan nackdel med datorns inbyggda kamera är om ni ska vara flera mötesdeltagare. Det kan se lite lustigt ut med två personer som trängs framför datorn för att båda ska komma med i bild.

Jag skulle rekommendera dig att köpa en bra extern kamera för säljpresentationer och enbart använda datorns inbyggda kamera vid interna möten.

En kamera som jag kan tipsa om är Logitech 930e. Till den har jag köpt ett mindre stativ, så att jag kan justera kamerans placering beroende på om vi är en eller flera mötesdeltagare. Det finns kameror som marknadsför mycket hög upplösning i exempelvis 4K. Däremot tycker jag inte att det är nödvändigt att köpa en sådan kamera om ditt syfte är att genomföra digitala kundmöten. Detta eftersom de flesta mötesplattformar ändå inte tillåter en sådan hög upplösning. Läs på lite om kameran du vill köpa och gå igenom kundrecensioner så hittar du förhoppningsvis en kamera som passar dina behov.

Tips: Använd en extern webbkamera med stativ. Det blir då enkelt att justera kamerans placerings beroende på antal mötesdeltagare.

Ljus, placering och klädsel

Placera kameran så att du har ljuset framför dig, men inte bakom dig. Ljuset från till exempel ett fönster framför dig gör att du syns tydligt.

Se till att det är snyggt och rent bakom dig och sitt gärna med ryggen mot en vägg – det skapar en snygg inramning för mötet och din motpart slipper se andra människor passera bakom dig. Testa olika positioner innan du startar mötet, så att du vet att motparten ser dig från din bästa sida.

Tänk också på att titta in i kameran under mötet och inte på datorskärmen. Ögonkontakt är en viktig del av det sociala samspelet och gör det lättare för motparten att förstå och tolka dina signaler och ansiktsuttryck.

Angående klädval rekommenderar jag dig att klä dig på precis samma sätt som du gjort om du besökt den potentiella kunden på dennes kontor.

Tips: Placera dig på ett sätt så att du har en ljuskälla framför dig – inte bakom dig. Klä dig ändamålsenligt och fäst blicken på kameran.

Övrigt

Se till att ansluta till mötet i god tid, så att du kan släppa in kunden i mötesrummet. Många tycker också att det är skönt att ha en presentation som stöd under mötet. Jag själv brukar starta mina möten från kameraläget. Efter att vi hunnit säga hej till varandra och småpratat, växlar jag över till en kundpresentation i Powerpoint och när jag gått igenom den växlar jag tillbaka till kameraläget igen.

Jag hoppas att denna guide kan hjälpa dig att bli mer framgångsrik i framtida kundmöten. Om du har några frågor är du givetvis också välkommen att kontakta mig på robin.soderstrom@jkrs.se

 

Ha en trevlig dag!

Samtalsmanus för effektiv mötesbokning

Samtalsmanus för effektiv mötesbokning

Min erfarenhet är att det går bättre att boka kundmöten om du har stöd av ett samtalsmanus. Det skapar en trygghet i att veta vad du ska säga och hjälper dig att inte tappa tråden i samtalet.

När du ringer för att boka ett kundmöte är det din uppgift att på kort tid skapa ett så pass stort intresse för din tjänst att en potentiell köpare kan tänka sig att boka ett kundmöte med dig. För att lyckas med det behöver du vara tydlig med vad du erbjuder och vad personen har att vinna på att träffa dig.

Presentationens fem delar

När jag skriver ett manus brukar jag dela upp det i fem delar.

 1. Förtroende (ex. erfarenhet, referenser, om ni är ledande inom något område)
 2. Kundnytta (ex. öka intäkter, sänka kostnader, öka produktivitet, få nöjdare medarbetare)
 3. Hur (kort sammanfattning av tjänsten du erbjuder)
 4. Gör det enkelt för personen att ta del av erbjudandet
 5. Gå på avslut

Så här skulle en presentation kunna se ut

Jag skriver nedan ett utkast på ett samtalsmanus, avsett för ett fiktivt bolag som arbetar med IT-drift. Jag skriver in de olika delarna i parentes efter meningen, så att du kan följa med.

”Hej, jag heter Robin och ringer från IT-bolaget AB.

Vi har sedan 1997 hjälpt företag som X, Y och Z (1. förtroende) med att sänka kostnader, få en högre produktivitet och en säkrare IT-drift (2. kundnytta).

Vi hjälper till med att upprätta fungerande IT-infrastruktur, står för drift och underhåll och när något inträffar erbjuder vi en support i världsklass (3. kort förklaring).

Jag vill gärna boka ett kort digitalt möte där jag under 30 minuter berättar mer om hur vi skulle kunna hjälpa er (4. enkelhet).

Har du en kalender till hands så vi kan kika på en lämplig tidpunkt? (5. Avslut)”

Tips:
Undvik för mycket detaljer i samtalsmanuset.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.